Кафедра суспільно-наукових дисциплін

Кафедра суспільно-наукових дисциплін є структурним підрозділом Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» є випусковою кафедрою та провадить навчальну, методичну  та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення високоякісної професійної підготовки фахівців за спеціальністю 053 «Психологія».

Метою діяльності кафедри є формування психологічних компетентностей майбутніх фахівців психологічного профілю для психологічних служб установ та організацій усіх сфер виробничої та невиробничої діяльності, закладів освіти, що відповідають галузевим стандартам вищої освіти України.

Кафедра забезпечує навчальний процес для студентів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Психологія», а також викладання циклу дисциплін соціально-гуманітарної і природничої підготовки та поведінкових дисциплін для студентів усіх напрямів підготовки Придунайської філії. До переліку дисциплін, які викладає кафедра входять: філософія, соціологія, політологія, культурологія, історія та культура України, загальна психологія, основи психології та педагогіки, етика та психологія ділових відносин, психологія управління і конфліктологія соціальна психологія, кризова психологія, психодіагностика, етнопсихологія та політична психологія, юридична психологія, психологія соціальних груп тощо.

  Організаційна документація  

 

  Склад кафедри  

     

  Методичні розробки (силабуси)  

 

 

Профілі викладачів у міжнародних наукометричних базах

     

Репозитарій: фонд кафедри суспільно-наукових дисциплін

 

Сторінка кафедри у Facebook

Навчальний процес підготовки психологів здійснюється кафедрою з урахуванням дидактичних можливостей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до самоосвіти, постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, швидкої адаптації до змін у соціально-культурній сфері, систем управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

Наукова робота кафедри пов’язана з вивченням актуальних проблем психології, зокрема, визначальних тенденцій соціалізації особистості, трансформаційних процесів сучасного громадянського суспільства. Співробітники кафедри здійснювали розробку наукових тем, як-от «Моделі лідерства XXI ст.», «Неформальна освіта – вікно у світ», «Формування soft skills у фахівців управлінської галузі» тощо. Для працівників кафедри притаманне прагнення до постійного професійного росту, яке полягає в постійному підвищенні ними наукового рівня, кваліфікації та рівня педагогічної майстерності.

Щорічно під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти розробляють та проводять курси-тренінги з актуальних проблем психології розвитку та самоменеджменту, зокрема: «12 Soft skills особистості ХХІ століття», «Сексуальне виховання», «Конфлікти та їх вирішення», «Техніки роботи з негативними емоціями», «Корекція негативних наслідків психотравмуючих подій» тощо. Тренінгова діяльність провадиться у співробітництві з викладацькими та студентськими колективами провідних закладів вищої освіти регіону - Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Дунайським факультетом морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» тощо.

Пріоритетні напрямки роботи кафедри:

— Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, практичних психологів і соціальних педагогів.

— Здійснення навчання бакалаврів за спеціальністю 053 «Психологія».

— Здійснення наукової та науково-дослідної роботи з питань психологічного супроводу освітніх процесів та соціалізації особистості.

 

 

 

 

ua ru en