Практика студентів філії

 

 ПРАКТИКА 

 студентів спеціальності “Право” освітнього  рівня - бакалавр

Навчальна практика студентів є важливою складовою частиною навчального процесу. При проходженні навчальної практики студенти закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, набувають уміння та навиків правозастосовчої практичної діяльності. В період навчальної практики студенти стають учасниками практичної діяльності із застосування правових норм, спостерігають і аналізують різні боки діяльності юристів-практиків, вчаться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Мета та завдання навчальної практики 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування на базі отриманих у закладі вищої освіти знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності: закріплення знань з цивільного і конституційного праваУкраїни та навичок їх застосування; розвинення навичок самостійної пошукової та аналітичної діяльності, самоорганізації та виконавської дисципліни, творчого підходу до розв’язання навчальних завдань; вироблення професійної позиції щодо пріоритету прав людини; удосконалення володіння юридичною термінологією, письмовою мовою та вміннями вести публічне обговорення проблематики цивільного та конституційного права.

Основні  завдання навчальної практики формування у студентів таких компетентностей:
загальнокультурних:
-знання та розуміння предметної галузі, професії; основних концепцій, базових
категорій, юридичних понять;
-здатність до безперервного та активного навчання, самоосвіти, постійного
підвищення кваліфікації;
-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
-здатність спілкуватися державною мовою, вміння правильно, логічно, ясно будувати своє усне й писемне мовлення;
-здатність діяти з урахуванням соціальної відповідальності та громадянських зобов’язань, з повагою ставитися до права й закону;
-здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми, аналізувати соціальнозначущі процеси та приймати обґрунтовані рішення;
-уміння знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різноманітних джерел; здатність використовувати інформаційно-комунікативні  технології;
професійних:
-здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів;
-уміння діяти на основі розвинутої правосвідомості, правового мислення і правової культури;
-здатність забезпечувати дотримання законодавства суб’єктами права;
-здатність здійснювати професійну діяльність у повній відповідності до закону, реалізовувати норми матеріального і процесуального права в професійній діяльності, правильно застосовувати нормативно-правові акти;
-юридично правильно кваліфікувати факти і обставини;
- здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків;
-розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, захисту прав і свобод людини і громадянина;
-здатність запобігати, розкривати та розслідувати правопорушення, зокрема виявляти та сприяти попередженню корупційної поведінки;
- володіння юридичною термінологією та юридичною технікою, здатність правильно відтворювати результати професійної діяльності в юридичній      та іншій документації;
-здатність проводити юридичну експертизу нормативно-правових актів;
-здатність тлумачити нормативно-правові акти, надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.

Виробнича практика студентів спеціальності «Право» Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія  управління персоналом» є невід’ємною частиною підготовки фахівців, а також обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітнього рівня та є нормативною частиною змісту освіти, що має на меті набуття студентами професійних навичок та вмінь.

 Завдання практики:

-ознайомлення з практикою роботи, досвідом організації право­вої роботи на підприємстві, в установі, організації, практикою застосування чинного    законодавства України, організацією правового виховання та навчання;

-узагальнення, систематизація, вдосконалення знань і навичок зі спеціальності;

-перевірка можливості самостійно працювати у сфері юридичної практики;

-збирання й узагальнення практичного матеріалу для написання звіту про проходження практики;

-набуття практичного досвіду, перевірка професійного рівня і ділових якостей студента.

Під час проходження виробничої практики студент зобов’язаний оволодіти такими знаннями та вміннями:

1.Вивчити завдання та функції юридичної служби і структурних підрозділів міністерства або іншого органу державної виконавчої влади, підприємства, установи, організації різних суб’єктів господарювання або юридичних фірм, органів адвокатури, а також особливості діяльності орга­нів прокуратури, місцевого суду, комерційного банку, біржі, страхової компанії та інших. Ознайомитися з основними напрямами діяльності зазначених органів.

2.Навчитися працювати з правовими актами.

3.Знати види та систему організаційно-правових актів.

4.Брати участь у підготовці проектів документів, а також ознайо­митися з організацією та веденням системного обліку правових актів, підтримання їх у контрольному стані.

5.Ознайомитися з правовою роботою із забезпечення збереження майна підприємства.

6.Знати порядок і значення документування господарських опе­рацій.

7.Детально ознайомитися з веденням договірної роботи юридич­ної служби.

Знання та вміння, які необхідно здобути студентові, залежать без­посередньо від тієї бази практики, на яку він направляється. Кожна з баз практики включає певний перелік вимог щодо оволодіння тією чи іншою інформацією про цю базу практики. Крім того, особливістю ознайомлення студента з базою практики є те, що йому необхідно на­самперед ретельно вивчити нормативно-правові акти, що встановлю­ють норми, за якими здійснюється діяльності підприємства, устано­ви, організації та ін.Цей перелік знань та вмінь дасть змогу студентові чітко визначити подальший план ознайомлення його з базою проходження практики.

Програмою практики пропонуються наступні бази практики:

1) Місцеві державні адміністрації;

2) Управління юстиції;

3) Органи місцевого самоврядування;

4) Юридичні служби та структурні підрозділи підприємств, установ, організацій;

5) Виконавчі служби в системі органів міністерства юстиції України;

6) Органи прокуратури;

7) Місцеві суди;

8) Державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси;

9) Адвокати та Адвокатські об’єднання;

10) Управління праці та соціального захисту;

11) Комерційні банки;

11) Страхові компанії;

12) Державна фіскальна служба;

13) Суб’єкти  господарювання та юридичні особи, які надають консультаційні та адвокатські послуги у сфері міжнародної комерційної діяльності;

14) Митні брокерські підприємства;

15) Центри надання адміністративних послуг.                                             

У 2021-2022 н.р. згідно з затвердженим навчальним планом та програмою проведення виробничої практики,  відповідно до графіку навчального процесу, укладених угод  з базами практики здобувачі вищої освіти кафедри права Придунайської  філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» проходили  практику у:
-Одеській  колегії адвокатів. Адвокат Варламов М. М.;
-Ізмаїльській окружній прокуратурі Одеської області;
-Комунальний заклад «Ізмаїльський  міський центр соціально-психологічної  реабілітації дітей»
Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району;
-Ізмаїльський місцевий  центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги
-Адвокатське бюро «Феміда», Адвокати:  Раділов І. М. та Ніколенко Л. І. 

У 2020-2021 н.р. згідно з затвердженим навчальним планом та програмою проведення виробничої практики,  відповідно до графіку навчального процесу, укладених угод  з базами практики здобувачі вищої освіти кафедри права Придунайської  філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» проходили  практику у:
- Одеській  колегії адвокатів. Адвокат Варламов М. М.;
- Ізмаїльській  районній державна адміністрації Юридичний відділ;
- Одеській колегії адвокатів. Адвокат Соколова Г. М.;
- КП «Теплові мережі Ізмаїлтеплокомуненерго»;
- Центрі надання адміністративних послуг Ізмаїльської районної державної адміністрації;
- Ізмаїльському відділі поліції ГУНП в Одеській області;
- ТОВ «Белста» ;
- Комінтернівському районному суді Одеської області;
- Білгород-Дністровському районному відділі поліції ГУНП в Одеській області.

Керівники практики здійснювали безпосереднє керівництво практикою здобувачів вищої освіти   відповідно до плану і програми  практики, контролювали  забезпечення відповідних умов для проходження практики практикантів та проводили з ними обов’язковий  інструктаж з охорони праці і техніки безпеки. Під час виробничої практики здобувачами було виконано навантаження у кількості 120 години. Під час  виробничої практики здобувачі вищої освіти  ознайомилися з документацією, виробничими процесами, правовою документацією установ та організацій, за якими вони були закріплені. В кінці практики здобувачі  склали звіти, в яких вони висвітлили процес проходження практики та долучили документацію правового змісту, яку вони оформляли при проходженні практик. При оформленні здобувачами вищої освіти  звітів, керівники звертали увагу на якісне оформлення процесуальних документів, які регламентують діяльність баз практик.    Результати практики: всі здобувачі вищої освіти  продемонстрували належну якість знань при проходженні виробничої практики, подали до захисту обґрунтовані звіти та, відповідно, захистили практику на оцінку «відмінно».

 

 

ПРАКТИКА

студентів спеціальності “Менеджмент”  освітнього  рівня  - бакалавр

Навчальна практика є початковим етапом практичного ознайомлення студентів з вибраною спеціальністю, отримання професійних знань і навичок, які допоможуть у вивченні теоретичних курсів, ознайомлення із сучасними технологіями, що використовуються на підприємстві.

Мета та завдання навчальної практики

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами професійної діяльності, поглиблення та систематизація знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, демонстрація на конкретних практичних прикладах ролі фахівців з менеджменту організацій в розвитку ринку товарів і послуг, підвищенні конкурентоспроможності підприємства, формування у майбутніх фахівців, на базі одержаних у закладі вищої освіти  знань, практичних прийомів та навичок професійно діяльності.

Основні завдання навчальної практики:

-розвиток практичних навичок використання базових інструментів управління організаціями;

-вивчення основних факторів та елементів процесу формування стилю та іміджу менеджера та розробка засобів цілеспрямованого створення  цілісного позитивного іміджу;
-оволодіння професійними знаннями і навичками щодо виконання організаційних функцій в офісі.

Мета та завдання виробничої практики

Мета: оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладі вищої освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Завдання:
-отримання практичного досвіду роботи на підприємствах у якості менеджерів;
-формування уявлення у студентів основних принципів організації діяльності підприємств;
-опанування студентами організаційно-технологічних процесів менеджменту на підприємстві;
-набуття студентами професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що  виникають на підприємствах під час виконання ключових управлінських функцій.

У 2021-2022 н.р. згідно з затвердженим навчальним планом та програмою проведення виробничої практики,  відповідно до графіку навчального процесу, укладених угод  з базами практики здобувачі вищої освіти кафедри економіки та менеджменту  Придунайської  філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» проходили  практику у:
- ТОВ «Атлант ВР» м. Ізмаїл;
- ТОВ Судноремонтне підприємство «Дунайсудносервіс»;
- ТОВ «Одеська торгова компанія»;
- ТОВ «Люкс  Трейдінг» м. Болград.
 

У 2020-2021 н.р. згідно з затвердженим навчальним планом та програмою проведення виробничої практики,  відповідно до графіку навчального процесу, укладених угод  з базами практики здобувачі вищої освіти кафедри економіки та менеджменту  Придунайської  філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» проходили  практику у:
- ФОП Бойчук В. С. м. Ізмаїл;   
- ТОВ Інтернаціональні  телекомунікації Центр продажу послуг та обслуговування абонентів № 1/4;
- ПП «Дістан» м. Ізмаїл;
- ПП «Таврія плюс» м. Ізмаїл;
- ТОВ Піцерія «У Фонтана» с. Криничне, Болградського  району Одеської області;
- Ізмаїльській районній державній  адміністрації. Сектор з питань управління персоналом.  
Протягом виробничої практики здобувачі вищої освіти  ознайомилися із організаційними  структурами  підприємств, на яких  проходили практику, робочою документацією, комунікаційними зв`язками, організацією робочого часу, нормативно-правовою документацією відповідно до якої здійснюється господарська діяльність. За результатами практики здобувачами  були складені звіти, у яких висвітлюються основні положення виробничої практики.

   
ua ru en