Вчена рада

Вчена рада Придунайської філії МАУП є колегіальним органом і утворюється строком до 5 років.

Робота вченої ради Придунайської філії МАУП здійснюється відповідно до річного плану її роботи, який схвалюється на першому засіданні перед початком кожного календарного року.

Вчена рада Придунайської філії МАУП вирішує питання, пов’язані із забезпеченням належних умов, необхідних для підготовки висококласних фахівців.

  Положення про вчену раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  

 

Протоколи Вченої ради

План роботи Вченої ради

 

Основними завданнями і функціями вченої ради Придунайської філії МАУП є:

1) ухвалення освітніх навчальних программ, силабусів, навчальних планів та іншої документації щодо супроводу освітнього процесу;

2) ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;

3) ухвалення основних напрямів наукових досліджень;

4) оцінка діяльності структурних підрозділів;

5) прийняття рішень щодо кандидатур на присвоєння вчених звань;

6) опрацювання, розгляд і ухвалення проектів нормативних документів Придунайської філії МАУП, що регламентують його статутну діяльність;

7) подання пропозицій щодо відкриття нових освітніх програм;

8) розгляд за поданням директора кандидатур на заміщення посад керівників структурних підрозділів Придунайської філії МАУП;

9) висунення та представлення кандидатур працівників Придунайської філії МАУП до нагород;

10) прийняття рішення про започаткування почесних звань Придунайської філії МАУП;

11) рекомендація науково-педагогічних працівників у дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України;

12) розгляд та подання директору пропозицій щодо складу й повноважень науково-методичної ради.

За результатами своєї роботи вчена рада Придунайської філії МАУП вносить відповідні рішення (ухвали), пропозиції, подання, документи тощо на затвердження директору Придунайської філії МАУП.

ua ru en