Науково-методична рада

Науково-методична робота є важливою складовою освітнього процесу та спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання.

Науково-методична рада (далі – НМР)  Придунайської філії  Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академіяуправління персоналом» (далі – філія) є дорадчим органом, який здійснює моніторинг, аналіз, координацію, планування навчально-методичної роботи у філії та розробляє рекомендації щодо її вдосконалення з метою досягнення світового рівня якості освіти та набуття учасниками освітньої діяльності незаперечних конкурентних переваг з урахуванням передового світового та вітчизняного досвіду, основних положень Болонського процесу та європейських стандартів вищої освіти, інноваційних технологій навчання. НМР виступає колективним експертом з усіх питань діяльності кафедр та інших структурних підрозділів філії, пов’язаних з освітньою та науково-методичною роботою.

Метою діяльності НМР є організація, координація і контроль методичної роботи, спрямованої на забезпечення якості підготовки фахівців у філії відповідно до вимог нормативно-правових документів.

Положення про Науково-методичну раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

 

              

Склад Науково-методичної ради

 

Плани роботи Науково-методичної ради

     

Засідання Науково-методичної ради

 

 

 

Основними напрямами діяльності НМР є:

- розробка стратегії методичної діяльності філії в контексті входження до європейського освітнього простору;

- координація розробки стандартів вищої освіти філії як складової системи стандартів вищої освіти України;

- організація методичної роботи в філії і контроль за відповідністю її показників стандартам вищої освіти та акредитаційним вимогам;

- управління роботою з удосконалення організації та методики викладання навчальних дисциплін;

- впровадження передового досвіду методичної роботи в філії, розвиток зовнішніх зв’язків з іншими установами і закладами освіти, сприяння підвищенню професійного рівня викладачів філії.

Основними завданнями НМР є:

- визначення напрямів удосконалення змісту вищої освіти, форм, методів і засобів навчання та організації освітнього процесу з урахуванням тенденцій розвитку національної та світової систем вищої освіти;

- розробка рекомендацій з удосконалення системи забезпечення якості освітнього процесу;

- впровадження інноваційних методів навчання, новітніх освітніх методик та технологій, сучасних технічних засобів та програмних продуктів;

- розробка рекомендацій для вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;

- сприяння безперервному розвитку педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників;

- узагальнення та розповсюдження досвіду методичної роботи вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів;

- створення, удосконалення та забезпечення функціонування єдиної методичної системи філії;

- презентація кращого досвіду методичної, педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників філії.

ua ru en