Звітує «Студентська юридична клініка Придунайської філії МАУП»

Лабораторія дуального навчання «Юридична клініка» була створена у березні 2018 р. Керівництво роботою студентської лабораторії доручено викладачці кафедри права Щокіній В. В.
У звітній доповіді Щокіна В. В. охарактеризувала діяльність юридичної клініки з різних позицій. У зовнішньо зорієнтованому аспекті клініки належать завдання надання безкоштовної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення, проведення правопросвітницьких заходів тощо. До іншого, внутрішньо зорієнтованого, виміру належить навчальний компонент, роль клінічної освіти у формуванні студента як висококваліфікованого фахівця.
Освітня модель, чинна на даний час в нашій країні, спрямована на засвоєння студентами інформації в основному у вигляді теоретичних знань. Проте сучасний ринок праці все більше висуває вимоги не до конкретних знань, а до практичних навичок та компетенцій фахівців.
Програмою передбачено три основні предметні наочні блоки: навики роботи з документами ("Документообіг", "Техніка юридичного листа"), комунікативні навики роботи з клієнтами («Інтерв'ювання клієнта», «Аналіз справи і формування позиції у справі», «Консультування клієнта»), навики використання норм ділового етикету і професійної етики («Професійна етика», «Організація ділового спілкування», «Медіація»).
На даний час впроваджений і вдосконалюється четвертий блок – практичне право, чим займаються студенти четвертого курсу. Важливим моментом стане вміння встановлювати фактичні обставини у справі і визначати норми права, що підлягають застосуванню у кожному конкретному випадку, формуванні позиції у справі цивільно-правового характеру.
Інтенсифікація навчального процесу здійснюється на основі використання активних методів навчання, що дозволяє вирішувати проблему зростаючого інформаційного навантаження на студентів, поліпшувати якість засвоєння ними матеріалу.
Метод коучингу студентів проводиться за допомогою імітації професійної діяльності. Тим самим студенти мають змогу не тільки засвоїти знання по заявлених темах, отримати відповідні професійні орієнтири, але й оволодіти професійними навичками юриста. Виходячи із вже отриманого досвіду розроблені методичні рекомендації щодо проведення ділових ігор під час вивчення курсу «Юридичне інтерв′ювання та консультування».
Навчання професійним навичкам – це практичний досвід, впроваджуваний методичними засобами в навчальний процес.
 
 
 
ua ru en