Придунайський фаховий коледж ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


Придунайський фаховий колледж ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом» створено з метою забезпечення на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також вивчення дисциплін державного компонента для одержання атестатів про повну загальну середню освіту.

  Пріорітети коледжу:  

створення, систематизація, збереження та поширення сучасного знання;

впровадження педагогічних та методичних інновацій;

особистісно-орієнтоване навчання і виховання за програмою «Я – особистість»;

розвиток інтелектуальних здібностей; розвиток у студентів ініціативи та самостійності, формування навичок роботи з людьми;

підготовка фахівців європейського рівня; сучасна матеріальна база.

Адміністрація

Установчі документи

Ліцензування

Циклові комісії

Мова освітнього процесу

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка

 

 

Бібліотека

   

 

У складі коледжу створено три циклові комісії: з правоохоронної діяльності та права, з загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін, з економіки та менеджменту.

Робота викладачів коледжу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, системи тестів моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманітаризацію освіти і застосування оптимального поєднання форм і методів навчання, самоконтролю за якістю викладання.

Персонал коледжу - це сформований колектив однодумців, що має свої традиції і прагне підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Основні соціальні функції Придунайський фаховий колледж ПрАТ «ВНЗ «МАУП» – підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до умов ринку праці та ринкових взаємовідносин в економіці України, а також:

всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання у студентів професійних навичок, інтересу до обраної спеціальності;

прагнення до глибокого засвоєння студентами професійних навичок, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу;

забезпечення потреб організацій та підприємств України кваліфікованими фахівцями, рівень освіти яких відповідає державним стандартам освіти.

На перший курс коледжу приймаються громадяни України з базовою середньою освітою за результатами вступних випробувань, сертифікатами ЗНО, або поза конкурсом згідно з умовами прийому.

У 2022 році заплановано здійснити перший набір студентів.

ua ru en