Управління персоналом та економіка праці

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: Економіка

Спеціалізація: Управління персоналом та економіка праці

Якщо хочеш бути розумним, навчися розумно ставити питання, уважно слухати, спокійно відповідати та припиняти говорити, коли нічого більше сказати.
І.Лафатер

Перехід до нових форм господарювання поставив перед суспільством підвищені вимоги щодо якості кадрового забезпечення економіки спеціалістами-управлінцями нової формації в різних сферах, у тому числі, і в соціально-трудовій сфері, яка охоплює широку палітру суспільного простору: від умов праці на виробництві, побуту, здоров'я, соціального страхування, зайнятості населення до етнонаціональних та сімейно-шлюбних відносин. Сучасні управлінці здатні забезпечувати інноваційний характер діяльності установ і підприємств соціально-трудової сфери суспільства. Аналіз ринку праці показує, що сьогодні існує потреба саме в фахівцях з управління персоналом, а попит на управлінців такого фаху зростає.

Особливість спеціальності «Економіка праці та управління персоналом» полягає в органічному поєднанні економіки і менеджменту на всіх рівнях організації суспільної праці. Головним в сучасному управління персоналом є особистість (персона) з притаманними для неї трудовими можливостями, матеріальними і духовними потребами. Тому, майбутні професіонали, окрім ґрунтовного вивчення економіки і права, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, опановують низку «людинознавчих» дисциплін: соціологію і психологію, конфліктологію, теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування.

Компетенція випускника з управління персоналом і економіки праці визначається високим потенціалом його професійної освіти, ґрунтовною підготовкою для роботи в установах різних форм власності та організаційно-правових видів господарювання, в органах державного управління та регулювання економіки, на промислових, посередницьких, торговельних підприємствах, у кредитних установах, на товарних, валютних, фондових біржах, в інвестиційних та страхових компаніях, у консалтингових фірмах та рекламних компаніях. Він може працювати в науково-дослідних установах, у системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з базової та повної вищої освіти.

Посади, які може обіймати фахівець з управління персоналом і економіки праці: керівник підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання (завідувач навчального кабінету, навчальної практики, керівник виробничої практики); керівник підрозділів кадрів і трудових відносин (заступник директора з кадрових питань та побуту, начальник відділу кадрів та його заступник, начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху, заступник начальника відділу організації праці та заробітної плати тощо); менеджер з дослідження ринку та вивчення громадської думки (менеджер з персоналу); фахівець-статистик (економіст-демограф, економіст-статистик, викладач університетів та вищих навчальних закладів, середніх навчальних закладів); викладач (методи навчання); методист з економічної освіти; науковий співробітник (праця та зайнятість); фахівець у галузі праці та зайнятості (економіст з праці, інженер з нормування праці, інженер із підготовки кадрів, фахівець з аналізу ринку праці тощо); спеціаліст державної служби; науковий співробітник (економіка); економіст з планування; фахівець організатор соціально-побутового обслуговування; науковий співробітник (соціальний захист населення).

Менеджер з управління персоналом має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення та активного саморозвитку. До сфери повноважень фахівців з управління персоналом і економіки праці належать: формування організаційної структури підприємства чи організації, планування та здійснення добору працівників, їх фахового навчання та розвитку, мотивація діяльності й основні системи стимулювання, здійснення управління кар’єрою та оцінки роботи працівників, підвищення ступеня залучення персоналу до процесу розробки і прийняття рішень, створення умов для поліпшення професійної і соціальної компетенції працівників, удосконалення систем оцінки персоналу,

Крім цього, фахівець з управління персоналом і економіки праці знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає ринкові передумови конкурентоспроможності та ефективного функціонування підприємства, розробляє рекомендацій щодо вибору його оптимальної товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики, підвищення продуктивності праці, інтеграції зусиль усіх підрозділів підприємства задля досягнення його стратегічних цілей.

Високий рівень підготовки випускників із суспільно-політичних, загальноекономічних, технічних і профілюючих дисциплін забезпечує успішне виконання ними всього комплексу фахових завдань, що створює надійну основу для здійснення успішних ділових операцій підприємств і організацій.

Перелік спеціальних дисциплін, що викладаються студентам-управлінцям:

 • Управління трудовими ресурсами
 • Економіка праці  й соціально-трудові відносини
 • Управління персоналом
 • Мотивація персоналу
 • Управління конфліктами
 • Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці
 • Управління підприємством
 • Трудове право
 • Фінанси
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Вища математика
 • Математичне програмування
 • Економетрія
 • Статистика
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Економіка підприємства
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Страхування
 • Інвестування
 • Бухгалтерський облік
 • Аудит

Бакалаври управління персоналом і економіки праці достатньо компетентні навичок і знань для здійснення організаційно-управлінської, планово-економічної, аналітичної, нормо-проектної, науково-дослідної та навчально-методичної діяльності. Вони працюють на підприємствах, в організаціях та установах, у відділах кадрів та службах управління персоналом і соціального розвитку, відділах організації праці та заробітної плати підприємств, установ та організацій різних рівнів управління.

Висока кваліфікація дозволяє їм також успішно працювати на посадах керівників та спеціалістів в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин, управліннях праці та соціального захисту населення, в регіональних держадміністраціях, державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фондах соціального страхування, Пенсійному фонді, Державному комітеті статистики, в органах місцевого самоврядування, кадрових агентствах, консалтингових фірмах тощо.

Прогноз щодо зростання попиту на ринку праці на даний вид спеціалістів зумовлюється тим, що все більше українських компаній звертає увагу на проблему ефективності відбору працівників і управління ними, оскільки саме людський фактор грає сьогодні вирішальну роль в діяльності будь-якої організації.

Також треба зазначити, що в даний момент в Україні спеціаліст з управління персоналом – одна з найбільш творчих професій. Оскільки у сфері українського підприємництва поки що не напрацьовані власні кадрові традиції, а західні методики не враховують специфіки вітчизняного менталітету і, як наслідок, не дають потрібного результату. Отже, фахівці з кадрового менеджменту мають широке поле для творчих пошуків ефективних процедур управління персоналом.

ua ru en