Практична психологія. Медична психологія

Галузь знань: Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: Психологія

Спеціалізації: Практична психологія. Медична психологія

 

Лишень у спілкуванні із собою зрозумієш, наскільки мало себе знаєш…
Михайло Мамчич

 

Термін «Психологія» походить від грец. psyche (душа) і logos (наука). Проблемами душі люди цікавилися з давніх-давен. Офіційна дата виникнення психології як науки – 1879 рік – рік відкриття першої психологічної лабораторії в Лейпцигу.

В наш час знання і досвід психології використовуються в багатьох сферах життя і кар’єрного розвитку: в сім’ї, в спілкуванні, в освіті, в медицині, в мистецтві, в політиці, економіці, виробництві. Сьогодні, коли суспільні процеси стають більш динамічними, часто виникають напружені ситуації у взаєминах між людьми і в колективах, і в родинах. У зв'язку з дефіцитом спілкування підвищилася роль психологічних знань, їхнього прикладного аспекту.

Психолог працює з клієнтами з питань вибору професії, планування кар’єри, навчання й виховання дітей, особистісного розвитку, вирішення сімейних проблем і т.д. У сфері організаційного консультування надає послуги фірмам, державним службам та організаціям з питань добору й розміщення кадрів, взаємовідношень в колективі, створення сприятливого психологічного клімату.

Психологія – наука, яка вивчає «тонкі», «тендітні», проте значимі для людини аспекти життя. Вони виходять за межі буденного, за межі народження і смерті. Розуміння предмета психології, основних закономірностей душевного життя передбачає вивчення складних світоглядних питань: Природного та Надприродного, Матеріального і Духовного, Кінцевого і Безкінечного в житті людини; соціуму, культури. На відміну від філософії, що вивчає психологічну реальність на рівні категорій і принципів, психологія вивчає цю реальність на основі наукових вимірів, емпіричних досліджень, експериментів, математичного апарата перевірки гіпотез, аналізу достовірності фактів та висновків. Але психологія відрізняється від фундаментальних наук тим, що вивчає саме суб’єктивну реальність «внутрішнього світу людини». Тому процес пізнання під час навчання протікає також і у формі самопізнання, яке має безпосередній та розвиваючий ефект у житті особистості.

У нашій країні проблема підготовки, зокрема, практичних психологів найбільшу актуальність набула останнім часом, тому що з'явилися предметні сфери, де знадобилася допомога кваліфікованих психологів-професіоналів. Бурхливий розвиток різних галузей, тісно пов'язаних з економічними і соціальними проблемами суспільства, вимагає підготовки психологів для галузей реклами, промисловості, бізнесу, менеджменту, консультативної та терапевтичної практики. Потреби цих галузей стимулюють технологічну, інструментально-технічну підготовку майбутнього психолога. У той же час часто забутими залишаються цінності, етичні аспекти мотивації, тобто основний компонент особистості, що визначає якість і специфіку діяльності майбутнього психолога. В нашому вузі процес навчання за спеціальністю «Психологія» оснований на диференційованому підході до кожного студента і побудований таким чином, аби не залишити поза увагою жоден етап послідовного самопізнання особистості.

Спеціальність «Психологія» – для тих, хто готовий до активної діяльності, хто упевнений, що їх життєвий досвід залежить у вирішальній мірі від них самих, хто відчуває власну відповідальність за всі події, що відбуваються з ними і за те, як складається їхнє життя.

Необхідні професійні якості психолога будь-якої спеціалізації – це

 • гнучкість мислення;
 • вміння розподіляти увагу;
 • висока емпатія;
 • розвинений інтелект;
 • оригінальність;
 • емоційна врівноваженість;
 • доброзичливість;
 • любов та інтерес до людей;
 • відкритість;
 • рішучість;
 • розвинені словесно-логічне мислення, мова;
 • вміння зрозуміти позицію людини;
 • ерудованість;
 • вміння зберігати таємницю;
 • інтуїція;
 • ініціативність;
 • винахідливість;
 • терпимість (толерантність);
 • допитливість;
 • прагнення до постійного самовдосконалення, професійного розвитку;
 • тактовність;
 • витримка;
 • самовладання;
 • висока загальна культура і освіченість;
 • вміння зберігати в нормі свій психофізіологічний стан, не переносити «робочі» проблеми на близьких людей.

бажані: приємна зовнішність і тембр голосу.

На основі набутих знань і умінь психологи – випускники Придунайської філії МАУПздатні здійснювати психологічне діагностування, психологічно-управлінське консультування, надавати психологічну допомогу у розв'язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій.

У відповідності до отриманих знань спеціаліст може провадити професійну діяльність:

 • в соціальних організаціях (дитячих будинках, притулках, будинках для людей похилого віку, будинках культури, інвалідів, дитячих центрах творчості і дозвілля);
 • в освітніх установах: дитячих садках, загальноосвітніх навчальних закладах начальної та середньої освіти, спеціалізованих школах;
 • в установах з добору персоналу (кадрових агентствах, центрах зайнятості, центрах профорієнтації);
 • в медичних установах (лікарнях, поліклініках, наркологічних центрах, реабілітаційних центрах);
 • в закладах з охорони здоров’я та соціального забезпечення;
 • у психотерапевтичних, психологічних, консультаційних службах;
 • на підприємствах, фірмах;
 • у правоохоронних органах;
 • на телефонах довіри;
 • в МНС, службах порятунку, військових організаціях;
 • в службах знайомств.

По закінченню терміну навчання випускник-психолог

володіє знаннями:

 • з основ законодавства в області охорони здоров'я, освіти, зайнятості населення, охорони праці, методичної, нормативної і іншими керівними матеріалами по практичній психології;
 • з загальної і спеціальної психології (загальна, вікова, соціальна, педагогічна, інженерна, психологія особи і праці і т.д.);
 • про дослідження з розвитку психіки, закономірності психічних процесів; загальні закономірності розвитку людей різного віку;
 • щодо особливостей поведінки людей в малих і великих групах;
 • з питань, пов'язаних із творчою діяльністю людей, особливостями сприйняття;
 • з питань професійної діяльності людини, особливостей організації її праці;
 • щодо особливостей поведінки людини в стресових ситуаціях;
 • щодо особливостей судового процесу, мотивів поведінки злочинця, заходів профілактики злочинності;
 • з основ психодіагностики, психологічного консультування;
 • з методики соціально-психологічного тренінгу спілкування, діагностики і корекції розвитку особи;
 • з педагогіки, побудови програм навчання з фахових дисциплін спеціальності «психологія».

володіє вміннями:

 • проводити аналітичну роботу (робота з отримуваною інформацією, адаптація психодіагностичних методик до умов реальної практики);
 • інформувати клієнта про те, що з ним відбувається;
 • проводити психологічне консультування, направлене на надання допомоги людині у вирішенні різних скрутних ситуацій;
 • організовувати групові заходи, вести тренінги, семінари, читати лекції;
 • провадити профорієнтаційну роботу, профадаптацію, профнавчання;
 • проводити профілактику і корекцію небажаних проявів психіки людини, а також зміцнення і формування необхідних психологічних якостей особи; проводити професійний відбір і добір кадрів;
 • здійснювати психологічний супровід кар'єри.

Після закінчення університету за обраною спеціальністю випускник зможе обіймати посади:

 • менеджера соціально-психологічної служби підприємств та державних установ
 • психолога-консультанта у сфері управління, обслуговування, підприємництва, органах державної влади
 • клінічного психолога
 • соціального працівника
 • викладача психології в середніх навчальних закладах
 • психолога-вихователя та психолога-консультанта в дошкільних закладах і середніх спеціальних школах
 • старшого лаборанта в психологічних лабораторіях вузів та науково-дослідних закладів
 • методиста-лаборанта на відповідних кафедрах.

Перелік спеціальних дисциплін, що викладаються студентам-психологам:

 • Загальна психологія
 • Психофізіологія
 • Диференціальна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Соціальна психологія
 • Психологія соціальної діяльності
 • Проблеми мотивації поведінки та діяльності людини
 • Основи медичних знань
 • Психологія медичної праці
 • Деонтологія
 • Юридична психологія
 • Клінічна (медична) психологія
 • Нейропсихологія
 • Судова психологія
 • Суїцидологія
 • Наркологія та залежні стани
 • Пропедевтика психічних хвороб
 • Технології медико-психологічних досліджень
 • Теорія і практика психотренінгу.
ua ru en