Облік, аналіз і аудит

Галузь знань: Управління та адміністрування

Спеціальність: Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік, аналіз і аудит

Дату створення світу могли б встановити лише бухгалтери.
Станіслав Єжи Лец

Якщо баланс не зійшовся, значить в ньому є одна помилка. Якщо баланс зійшовся, значить в ньому – дві помилки.
Закон Мерфі для бухгалтера

 

Основу економічної системи, яка зараз будується в Україні, складають ринкові відносини. В цій системі основними важелями управління стають економічні. Серед них облік, аналіз і аудит є найпершими.

Спеціальність «Облік, аналіз і аудит» є однією з найпрестижніших сучасних спеціальностей. Облік і аудит – спеціальність, визнана історією!

Бухгалтерський облік – це основа управлінської інформаційної системи, що включає дизайн форм обліку, складання кошторисів, аналіз витрат, аудиторські перевірки, розрахунок і оцінку всіх видів податків і т. ін. Без нього неможливе функціонування підприємств і організація різноманітних галузей та форм власності. Недаремно у світі бухгалтерський облік називають «мовою бізнесу», а на ринку праці попит на фахівців з обліку, аналізу і аудиту завжди високий.

Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік, аналіз і аудит», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера і аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання конче необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю.

Фахівці з обліку, аналізу і аудиту займаються обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин. Вони забезпечують: облік та контроль за фінансовою діяльністю підприємств; економічну обгрунтованість дій; об'єктивну оцінку фінансової результативності та законності прийнятих управлінських рішень та їх виконання; розробляють фінансові прогнози та проводять стратегічний економічний аналіз; контролюють раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; займаються фінансовою, кредитною та розрахунковою діяльністю. Ці завдання здатні виконати тільки фахівці, які вільно володіють знаннями з математики, системного аналізу, макроекономіки, мікроекономіки, фінансів, бухгалтерського управлінського та фінансового обліку, аудиту, бізнес-планування та ін.

Професія бухгалтера є універсальною. Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху «облік і аудит» швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

Професія бухгалтера є перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Діяльність спеціаліста пов'язана із забезпеченням якісного обліку на всіх напрямах виробничого процесу підприємства. Тільки з їх допомогою можна забезпечити ефективну фінансову та іншу діяльність суб'єктів господарювання незалежно від форми власності.

Основні види і завдання професійної діяльності фахівців з обліку, аналізу і аудиту:

 • планування джерел фінансування і витрат на організацію діяльності;
 • облік валютних операцій, сировини, продукції та послуг;
 • контроль за доцільністю та ефективністю використання фінансових та матеріальних ресурсів;
 • аналіз підсумків діяльності та складання висновків для прийняття управлінських рішень та законів.

Фахівець з обліку, аналізу і аудиту може працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах.

Фахівець з обліку, аналізу і аудиту в державних та приватних структурах може займати посади:

 • керівника та заступника керівника з економічних питань
 • керівника аудиторської фірми
 • керівника відділу обліку і звітності в міністерствах та відомствах
 • фінансового директора
 • головного бухгалтера та його заступника
 • завідуючого фінансовим, економічним, плановим, аудиторським відділом (підрозділом)
 • керівника сектору у аудиторських, економічних, банківських, біржових структурах
 • бухгалтера
 • бухгалтера-експерта
 • фінансиста
 • плановика
 • ревізора
 • аудитора
 • аналітика
 • наукового співробітника, викладача економічних та облікових дисциплін в коледжах, технікумах, училищах, економічних школах і на курсах.

Кваліфікований спеціаліст фаху «Облік, аналіз і аудит» може успішно реалізувати себе, зокрема, й за такими напрямками:

Управлінський і фінансовий облік. Бухгалтер працює за наймом на підприємствах різноманітних галузей і форм власності. Його основне завдання – забезпечити керівництво інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь в аналізі результатів роботи, встановленні пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності прибутків і видатків, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності.

Незалежна бухгалтерська діяльність. Бухгалтер працює як незалежний спеціаліст і надає послуги щодо: ведення обліку і складання фінансової звітності, аудиту, відновлення бухгалтерського обліку, оподаткування, складання форм бухгалтерської і податкової звітності, управлінського консультування, експертизи.

Бюджетний облік. Робота бухгалтера в державних організаціях, органах влади і управління, податкових адміністраціях, комісіях з цінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, коледжах, вищих навчальних закладах, благодійних товариствах тощо.

Наукова і педагогічна діяльність. Робота викладачем бухгалтерського обліку в середніх та вищих навчальних закладах. Підготовка бухгалтерів - творча і почесна професія. Особливо актуальною є наукова діяльність в галузі становлення національного обліку на базі міжнародних стандартів та впровадження автоматизації обліку з використанням комп'ютерної техніки та інформаційних технологій.

Вивчення бухгалтерського обліку дозволяє набувати знання і навички у прийнятті будь-яких управлінських рішень, а людина, яка володіє специфічними методами бух обліку, подібна до штурмана на кораблі, що прокладає для капітана курс у штормовому океані бізнесу. Беручи до уваги розрахунки бухгалтера, керівник має можливість успішно уникати штормів (кризових явищ), податкових рифів, перемагати конкурентів.

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік, аналіз і аудит» в нашому вузі, Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях: бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності; аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій; планування, контролю і мінімізація оподаткування підприємства; використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру; прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування; організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.

Перелік спеціальних дисциплін, що викладаються студентам-бухгалтерам:

 • Теорія бухгалтерського обліку
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Аудит
 • Податкова система
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Фінансовий менеджмент підприємств
 • Особливості обліку в галузях народного господарства
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управління трудовими ресурсами
 • Аналіз фінансово-господарської діяльності.
 • Вища математика
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Політекономія
 • Статистика
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Економіка підприємств
 • Економічний аналіз
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи банківських операцій
 • Облік у бюджетних організаціях
 • Облік у торгівлі
 • Інформаційні системи обліку
 • Економічна історія
 • Управління матеріальними ресурсами
 • Страхова справа
 • Інвестиційна діяльність
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
 • Розміщення продуктивних сил
 • Економетрія
 • Система технологій
 • Гроші та кредит
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Основи бізнесу
 • Контроль та ревізія
 • Економічний ризик і методи його вимірювання
 • Прогнозування та макроекономічне планування
ua ru en