Морське та господарське право

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність «081 «Право»

Спеціалізація «Морське та господарське право»

Становлення України як морської держави, здійснення завдання посісти місце однієї з найпотужніших морських держав у світі немож­ливі за відсутності громадян, які спеціалізуються на знанні морського права – комплексної галузі правової науки, предметом якої є право­ве регулювання відносин що виникають із вивчення, використання та збереження природних ресурсів Світового океану.

В сучасних умовах відродження та інтенсифікації роботи море­ господарського комплексу України, що обумовлене зростанням то­варообігу та перевезень, здійснюваних морським транспортом, від­новлення та налагодження лінійного судноплавства прослідковується зростання інтересу до морського права.

Морське право використовує понятійний апарат, правові категорії цих галузей, подекуди наповнюючи їх новим, пов’язаним зі здійсненням мореплавства.

Особливої уваги потребує вивчення нормативно-правових ак­тів (як національних, так й міжнародних), які регулюють відносини сторін надзвичайних морських подій. Це стосується як визначення юрисдикції, так й місця розгляду спорів, пов’язаних із її розглядом.

Юрист  з морського права володіє певною базою знань, умінь та нави­чок з використання нормативно-правових актів як національних, так й міжнародних, які регулюють відносини у галузі вивчення, викорис­тання та захисту природних ресурсів Світового океану, Чорного та Азовського морів, організації використання суден у цілях торговельного мореплавства, організації державного управління у галузі торговельного мореплавства, органі­зації державного контролю та нагляду за безпекою морського судно­плавства, положення національних та міжнародних нормативно-правових актів щодо регулювання відносин у галузі забезпечення безпеки морського судноплавства.

Спеціалізація «Морське та господарське право» підійде: юрисконсультам підприємств морської та будь-якої іншої транспортної галузі, адвокатам в сфері морського права, юрисконсультам юридичних осіб усіх форм власності, юристам у сфері господарської, міжнародної діяльності.

Перелік основних програмних дисциплін: • цивільне право • господарське право • аграрне право • міжнародне морське  право • житлове право • земельне право • митне право • патентне право • міжнародне  право • правове регулювання міжнародних водних перевезень •  правові засади морського та річного права України •  трудові спори в міжнародному праві для морського складу •  правове  регулювання діяльності морських портів.

 

ua ru en