Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу Придунайської філії за 2017 рік

 «Зведений план наукової роботи Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 на 2016-2020 рр.»

 

№ з/п

Назва теми

Кафедра

Науковий керівник

Термін вико-нання

Стан

(нова тема;

триваюча тема;

скасована;

змінена; закінчена)

1.

Щорічна науково-практична конференція студентів «Актуальні проблеми  правозастосування господарського, митного, трудового та іншого законодавства в Придунайському регіоні, на Україні та міжнародному просторі»

Права

К.ю.н. Переверза О. Я.

К.і.н. Балицький О.Ю.

К.ю.н. Дімітров М.М.

Барладян О.С.

Андрончик Ю.М.

Ніколенко Л. І.   

12.04.17 р.

Закінчена

2.

Презентація монографії:  «Експертна служба України: історіографія, джерелознавство, методологія, праксеологія»

 

Науковий семінар  на тему «Новітні тенденції провадження судових експертиз в судочинстві»

Права

К..ю.н.Стрілець Г.О.

 

06.10.17 р.

Закінчена

3.

Диспут (тренінг) на тему: «Проблеми та шляхи вдосконалення правого регулювання  митних правовідносин та проблематика боротьби з корупцією  на державному та регіональному рівні», на якому були обговорені питання антикорупційного  законодавства, міжнародного досвіду його застосування, проблематиці застосування митного законодавства, реалізації конституційних прав громадян.

Права

К.ю.н.Дімітров М.М.

Барладян О.С.

Кулава М. К.

К.і.н.. Балицький О. Ю.

 

05.10.17 р.

Закінчена

4.

Он-лайн конференція: «Право – невід’ємна частина нашого буття» (28.11.2017р. м. Ізмаїл)

за участі: Кілійського транспортного коледжу Державного університету інфраструктури та технологій. Тематика доповідей:

1.«Правопорушення. Юридична відповідальність».

2. «Час відкритих думок.Торгівля людьми».

Права

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

К.ю.н.

Метіль А. С

Кулава М. К.

28.11.17 р.

Закінчена

5

Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку у Придунайському регіоні, Україні та міжнародному просторі»

Економіки та менеджменту

Боденчук Л. Б.,

Боденчук С. В.,

Приходько О. Ю. 

11 квітня 2017 р.

Виконано

6.

Круглий стіл «Соціально-економічні та правові проблеми розвитку України: шляхи їх вирішення»

Економіки та менеджменту

Куля І. Ф.,

Дакі Н. І., Мурашко І. С.

Жовтень 2017 р.

Виконано

7.

Університети неформальної освіти – вікно в світ

Кафедра суспільно-наукових дисциплін

Гуменникова Т.Р., д.пед.н., проф.

2016-2018 рр.

Триваюча тема

 

Форма 3

Зведені дані про науково-методичну діяльність

та підготовку наукових кадрів у підрозділі МАУП

 

(відповідно до Переліку основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів)

 

Таблиця 1

За результатами виконання планових наукових досліджень  штатними співробітниками у 2017 році:

Захищено дисертацій

Видано або  доопрацьовано для перевидання

Складено науково-дослідницьких звітів

(відповідно Плану науково-дослідної роботи)

д-р наук (ВАК)

канд. н.

(ВАК)

докт. н. у гал.

докт. філос.

Монографій

Підручників та навчальних посібників,  словників, довідників

-

2

-

-

1

5

-

 

Додатково перелічити: прізвища та ініціали науковців, спеціальності,бібліографічні дані монографій.

Метіль А. С.  захищено кандидатську дисертацію у Київському  національному університеті імені Тараса Шевченка

Тема: «Правове регулювання робочого часу в умовах євроінтеграції України», за спеціальністю: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. Науковий ступінь на підставі рішення Атестаційної колегії від 11 жовтня 2017 року. Диплом серія ДК № 043713

 

Ліганенко І. В.

    1.Розділ 5.  Ліганенко І. В. Міжнародна торгівля в системі міжнародних  економічних відносин (26-29). Навч. посібник. Міжнародні економічні відносини: запитання та відповіді. Під ред. Ю.Г. Козака, Т. Спорека, М.А. Зайця. Київ: ЦУЛ. – 2017. – с. 332.

 

Боденчук Л. Б.  захищено кандидатську дисертацію у Одеському  національному політехнічному університеті 31 жовтня 2017 р.

Тема: «Формування потенціалу розвитку  інноваційно-активних машинобудівних  підприємств  за спеціальністю: 08.00.04 – економіка  та управління підприємтвами (за видами еконмічної діяльності)

 

Розвиток інноваційно-орієнтованих машинобудівних підприємств і формування його потенціалу: [моногр.] / С.В. Філиппова, Л.Б. Боденчук,– Одеса: ОНПУ, ФОП Бондаренко М.О., 2016. – 215 с.   

 

Розділ 5.3  Міжнародна торгівля в системі міжнародних  економічних відносин (26-29). Навч. посібник. Міжнародні економічні відносини: запитання та відповіді. Під ред. Ю.Г. Козака, Т. Спорека, М.А. Зайця. Київ: ЦУЛ. – 2017. – с. 332.

 

Заєць М. А.

  1. Розділ 3. Інтеграційні та глобалізаційні виміри міжнародних економічних відносин с. (22-82). Навч. посібник. Міжнародні економічні відносини: запитання та відповіді. Під ред. Ю.Г. Козака, Т. Спорека, М.А. Зайця. Київ: ЦУЛ. – 2017. – с. 332.

2.Розділ 5. Сутність та роль технопарків в інноваційному розвитку України. (с. 90-106). Міжуніверситетська колективна монографія. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти. Вип. 2 / За ред. д.е.н. Є.І. Масленнікова. – Хесон: Грінь Д.С. , 2017. – 906 с.

  1. Рівень освіти як основа парадигма сталого розвитку економіки.

Ринкова економіка: Сучасна теорія: практика управління. Вип. 2 (33). ОНУ. 2017. с. 117 – 125.

 

Таблиця 2

За результатами виконання планових наукових досліджень штатними співробітниками у 2017 році:

 

Розроблено навчально - методичних матеріалів, програм, тестів

Надруковано

Рецензовано

Наукових статей, загалом

У тому числі у фахових виданнях

У тому числі у виданнях що індексо-вані у  Scopus*

Моногра-фій

Наукових  статей, проектів, тематичних планів

Навчальних посібників, методичних рекомендацій

293

13

8

-

-

3

2

 

*Навести бібліографічні дані цих статей.

Кулава М. К. Поняття «торгівля» та «торговельна діяльність» відповідно до законодавства України та доктрини./ М.К.Кулава // Правова держава. -  2017- № 25.- С. 62-67.

К.ю.н. Переверза О.Я. Помилки фіксації показань на досудовому слідстві як елемент механізму формування показань./О.Я.Переверза.//Науковий вістник Ужгородського національного університету. – Ужгород. – 2017 .- Серія «Право».- Вип. 42.- с.234-237.  Науковий вісник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польша).

Метіль А.С. .Історичний розвиток трудового права та законодавства в Україні/ А.С.Метіль. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. –Вип. 37. (подано до друку).

Є науковим фаховим виданням, його зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Google Scholar, Index Copernicus, Researchbib Journal Index and Archive (Researchbib).

Байрамова О.В.

- Глобализация системы образования / О.В. Байрамова // Теоретичні, методичні та практичні проблеми історії, філософії, соціології, політології, правознавства : збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (20 січня 2017 р., Ізмаїл). – Ізмаїл: РВВ ІДГУ. – С. 40-43.

- Екологічна освіта в морських вищих навчальних закладах: теоретичний аспект / О.В. Байрамова // Science and Education a New Dimension: Humanities and Social Sciences,  Budapest. – 2017. - V(20), Issue:120. – Р. 45-49.

- Екологічна складова системи вищої освіти: філософсько-методологічний аспект / О.В. Байрамова // Наукове пізнання: методологія та технологія. – 2017. - №1. – С.12-20.

- Проблема эффективности образования в условиях экологического кризиса / О.В. Байрамова // Економічні та соціально-правові парадигми розвитку Придунав’я: зб. матеріалів ХХІ Міжвузівської науково-практичної викладацької конференції (11 квітня 2017 р., ІІВТ). – Ізмаїл, 2017. – С. 16-19.

- Этноконфессиональная толерантность в интернациональном экипаже судна // Актуальні проблеми наукових досліджень. Матеріали LIV Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 15-16 листопада 2017 р.). – Чернівці, 2017. – С. 72-78.

Ліганенко І. В.

Економічне, фінансове право. Щомісячний інформаціоно-аналетичний журнал №1/ 2. 2017 рік. Тема : Мотиваційний механізм інтелектування підприємства.

 

Боденчук Л. Б.

  1. Bodenchuk L. Method for assessing the potential of enterprise: a modified the graph-analytical method algorithm / L. Bodenchuk // European practice of scientific research. – Schweinfurt, 2016. – Vol. 1. – Р. 20-24 (0,5 д.а.). (Німеччина).
  2. Класифікація чинників, що впливають на економічне оцінювання потенціалу розвитку інноваційно-активного підприємства : Матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України»], (Україна, м. Одеса, ОНПУ,16-20 травня 2016 р.) / Л.Б. Боденчук. – Одеса: ОНПУ, 2016. – С. 124–125. (0,2 д.а.).
  3. Модифікація методичного підходу до оцінювання потенціалу розвитку підприємства : Матеріали XХІ Міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки»], (Україна, м.Київ, м. Одеса, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», 12-15 вересня 2016 р.) / Л.Б. Боденчук. – Одеса: ОНПУ, 2016. – Т.2. – С. 54–55. (0,2 д.а.).

 

Гилка У. Л.

     Дослідження етапів розвитку фінансово-економічного аналізу у зв′язку з потребами управління підприємствами /  У.Л. Гилка // ScienceRise: науковий журнал. – Х.: НВП ПП «Технологічний Центр», 2017. – №4(33). – С.10-15.

 

     Чинники успіху малого підприємства на початкових етапах життєвого циклу / У.Л.Гылка // Економіка. Фінанси. Право. – К.: Академія муніципального управління, 2017. - №5/2. – С.46-51

 

По кафедрі права та суспільно-наукових дисциплін:

Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсової роботи з дисципліни «Правове регулювання міжнародних водних перевезень» для спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Морське та господарське право». Упорядник – кандидат юридичних наук  Переверза О.Я., викладач Кулава М.К. - Ізмаїл, 2017.- 24 с.

 Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсової роботи з дисципліни «Антикорупційна діяльність  в Україні» для спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Антикорупційна діяльність». Упорядник – кандидат юридичних наук  Переверза О.Я. - Ізмаїл, 2017.- 28 с.

Методичні рекомендації по підготовці до вступного випробування для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра спеціальності 081 «Право» у формі єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (у частині складання тесту з права):  Упорядник – кандидат юридичних наук  Переверза О.Я., викладач Кулава М.К. - Ізмаїл, 2017.- 38 с.

 Методичні рекомендації  щодо підготовки, проведенню та налізу ділових ігор студентів (на прикладі судового засідання) з напряму підготовки 08 «Право» ( викладачі  Барладян О.С., Андрончик Ю.М.).- Ізмаїл, 2017- 104 с.

Методичні рекомендації щодо розвитку правових компетенцій на засадах логіки (аналітичного аналізу). Упорядник Ніколенко Л.І. Ізмаїл, 2017- 83 с.

Розроблено 8 пакетів ККР з дисциплін:

- «Кримінальне право України» (Кулава М.К.),

- «Трудове право» (Ніколенко Л.І.),

- «Адміністративне  право України» (Андрончик Ю.М.),

- «Цивільний процес» (Барладян О.С.), здоров’я

- «Теорія держави та права» (к.ю.н. Стрілець Г. О ),

- «Загальна психологія» (д.п.н. Гуменникова Т.Р.),

- «Психологія особистості» (Прокоф’єва Л.О.),

- «Соціальна психологія» (Прокоф’єва Л.О.),

- «Історія психології» (Мазоха І.С.).

Розроблено 68 робочих навчальних програм з навчальних дисциплін 2017-2018 навчального року.

Розроблено 5 навчальних програм для впровадження спеціалізації «Морське та господарське право», складених відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право».

Розроблено 9 навчальних програм для впровадження спеціалізації «Морська психологія», складених відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 05 «Психологія», спеціальності 053 «Психологія».

 

Таблиця 3

Керівництво дисертаційними роботами, рецензування у 2017 році

 

Кількість науково-педагогічних співробітників, що є керівниками дисертаційних досліджень

Кількість молодих вчених, науковою роботою яких керують науковці підрозділу, у тому числі:

Рецензовано науковцями підрозділу

Аспірантів, докторантів МАУП

Пошукувачів  наукових ступенів, що закріплені за кафедрами (поза аспірантурою і докторантурою)

Дисертацій, авторефера-тів

Наукових  статей, наукових проектів, тематичних планів, тощо

-

-

-

6

15

 

Таблиця 4

 

Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах науковців, викладачів та фахівців підрозділу у 2017 році

 

Загальна кількість заходів за участю науковців підрозділу

Кількість доповідей, зроблених науково-педагогічним складом та фахівцями підрозділу

Кількість  надрукованих тез доповідей

міжнарод.

всеукр., інших

міжнарод.

всеукр., інших

міжнарод.

всеукр., інших

14

10

9

9

11

6

Таблиця 5

 

Участь студентів у науковій роботі, керівництво науковою роботою студентів у 2017 році

 

К-сть студ. наук. гуртків

 

К-сть членів студ. наук. гуртків

Участь у конкурсах наукових робіт

Назва  конкурсу

К-сть учасн.

(робіт) всеукр. туру

К-сть запро-шен. на підсум. конф.

К-сть пере-мож-ців

-

-

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016-2017 навчальному році

2

-

-

 

 

Таблиця 6

Участь студентів у роботі наукових заходів у 2017 році

 

Теми форумів, конференцій, семінарів, круглих столів

Місце проведення

Кіл-сть студ. доповідей

Кіл-сть студ. публікац.

1

Міжнародна студентська науково-практична конференція «Проблеми етико-релігійної, педагогічної толерантності в мультинаціональних екіпажах суден»

ДІ НУ «ОМА» (м.Ізмаїл, 16.03.2017 р.)

7

7

2

Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Проблеми морського транспорту та безпека мореплавства: досвід та сучасність»

ДФМРТ ДУІТ (м.Ізмаїл, 26.04.2017 р.)

1

1

3

«Морські дослідження Дунайського регіону: молодь, наука, інновації»

ДФМРТ ДУІТ (м.Ізмаїл, 17.05.2017 р.)

3

3

4

Круглий стіл «Друга світова війна в історії мого краю» (з нагоди відзначення 72-ої річниці з дня визволення України від нацистських загарбників)

ІДГУ (м.Ізмаїл, 27.10.2016 р.)

2

-

5

Третя регіональна науково-практична конференція «Науковий пошук студента: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук»

ІДГУ (м. Ізмаїл, 16.11.2017 р.)

2

2

6

Диспут (тренінг) на тему: «Проблеми та шляхи вдосконалення правого регулювання  митних правовідносин та проблематика боротьби з корупцією  на державному та регіональному рівні»,

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

5

-

7

Он-лайн конференція: «Право – невід’ємна частина нашого буття» (28.11.2017р. м. Ізмаїл)

за участі: Кілійського транспортного коледжу Державного університету інфраструктури та технологій

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

2

-

8

Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми  правозастосування господарського, митного, трудового та іншого законодавства в Придунайському регіоні, на Україні та міжнародному просторі», яка відбулася  на базі Придунайської філії 12 квітня 2017 року.

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

7

-

9

Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку у Придунайському регіоні, Україні та міжнародному просторі»

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

8

8

10

Міжнародна наукова конференція на тему «Антикризове управління: держава, регіон, підприємство», 17 листопада 2017 року

 

Факультет права, економіки та управління в Університеті міста Ле-Ман (Франція).

 

1

1

 

 

Всього:

38

22

Додаток  № 2

до розпорядження № 67-р від 07.11.17

 

 

ПЛАН

ПРОВЕДЕННЯ  НАУКОВИХ  ЗАХОДІВ

 (наукових конференцій, круглих столів, семінарів)

 

У  2018  РОЦІ

 

№ з/п

Найменування та тема заходу

Дата проведення

 

Відповідальні за підготовку та проведення

1

2

3

4

1

Економічний марафон

Вересень 2017 -травень 2018

Боденчук Л.Б.

Мурашко І.С.

2

Студентська науково-практична конференція

«Актуальні проблеми  правозастосування господарського, митного, трудового та іншого законодавства в Придунайському регіоні, на Україні та міжнародному просторі»

Квітень

2018 р. 

К.ю.н. Переверза О. Я.

К.ю.н. Дімітров М.М.

К.ю.н. Стрілець Г.О.

К.ю.н. Метіль А.С.

К.і.н. Баліцький О.Ю.

 

3

Круглий стіл «Успішність особистості: потенціал та обмеження в сучасному освітньому просторі»

Квітень

2018 р. 

К.ф.н. Байрамова О.В.,

к.п.н. Мазоха І.С.,

Прокоф’єва Л.О.

4

Студенської науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного розвитку у Придунайському регіоні Україні та Міжнародному просторі»

квітень 2018

Куля І.Ф.

Дакі Н.І.

Приходько О.Ю.

5

Семінар-круглий стіл «Здоров'язберігаючі технології в системі управління освітнім процесом ВНЗ»

Жовтень

2018 р. 

Д.п.н. Гуменникова Т.Р.,

к.п.н. Мазоха І.С.,

Прокоф’єва Л.О.

6

Круглий стіл «Актуальні проблеми судочинства в Україні» (в світі змін 03.10 2017 р.)

Жовтень

2018 р.

Андрончик Ю. М.

Барладян О. С.

Кулава М. К.

Перевеза О.Я.