Економіка та управління бізнесом

Галузь знань: Управління та адміністрування

Спеціальність: Менеджмент

Спеціалізації: Економіка та управління бізнесом

Щоб створити результативну організацію, потрібно замінити владу відповідальністю.
Пітер Друкер

 

Менеджмент – це управління, завідування, організація; сукупність сучасних принципів, методів, засобів та форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їх ефективності й збільшення прибутку. Менеджер – від англ. mаnage – «управляти» –  найманий професійний керівник підприємства; фахівець у сфері управління виробництвом.

Менеджер – унікальна професія.

Менеджер – це професіонал з організації та управління виробництвом, збутом і сервісом, який володіє адміністративно-господарською самостійністю. Кожний менеджер – це керівник, але не кожний керівник – менеджер. Адже менеджер – не просто керівник, він працює на конкретний економічний результат, отримання прибутку та підвищення ефективності виробництва.

Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на будь-які зміни, стабільної зацікавленості у самоосвіті, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива та заповзятливість менеджерів здатні в найскладнішій ситуації забезпечити підприємству успіх і добробут, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Якщо Ви готові очолити управління певною частиною виробничого процесу, якщо Ви хочете керувати ефективно, якщо Ви впевнені, що здатні досягти більшого, Ваш вибір – спеціальність «Менеджмент».

Успіх – не закономірність, успіх – це життєва позиція, а менеджер – не професія, менеджер – це соціальна орієнтація.

Професійні якості менеджера будь-якої спеціалізації – це:

 • добре розвинуті комунікативні та організаційні здібності;
 • емоційно-вольова стійкість;
 • гарна пам'ять;
 • відповідальність;
 • логічне мислення;
 • вміння швидко приймати рішення, чітко викладати;
 • соціальна активність.

Кваліфікований спеціаліст:

знає

 • принципи, методи, моделі управління;
 • основні організаційні структури підприємств стратегічного менеджменту та оперативного управління;
 • внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства;
 • функції менеджменту;
 • стилі керівництва та управління конфліктами;
 • форми організації ділового спілкування;
 • логістику;
 • основи зовнішньоекономічної діяльності;
 • основи обліку и фінансового менеджменту;
 • іноземні мови.

вміє

 • створювати ефективні схеми функціонування підприємства;
 • організовувати і контролювати роботу підрозділів
 • приймати управлінські рішення;
 • організовувати й проводити ділові переговори і наради;
 • вести ділове листування й переговори рідною та іноземними мовами;
 • планувати, організовувати і контролювати діяльність організації;
 • керувати групою;
 • творчо оцінювати суспільні та економічні явища.

має  навички

 • діловодства;
 • складання бізнес-плану;
 • роботи з офісною технікою;
 • комунікативні;
 • організаторські;
 • управління потоками.

Менеджери неодмінно обізнані у виробничій діяльності компанії, фінансовій політиці, корпоративній структурі, внутрішніх і зовнішніх процесах життєдіяльності підприємства. Спеціалісти з менеджменту отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з основ ринкової економіки, економічної стратегії діяльності організацій, що дозволяє їм уже в процесі навчання набути необхідний досвід для подальшого виконання професійних обов’язків на підприємстві належно до займаного місця у відповідній системі управління: управлінській, інформаційно-аналітичній, організаційній, економічній, планово-фінансовій, маркетинговій, проектно-дослідницькій, діагностичній, інноваційній, методичній, консультаційній, освітній и др.

Спеціалісти з менеджменту мають стабільний попит на ринку праці та перспективи подальшого професійного і кар’єрного росту. 

Випускники спеціальності «Менеджмент» зможуть забезпечити собі успішне професійне майбутнє на керівних посадах у державних і недержавних комерційних установах, в різноманітних об’єднаннях, концернах, холдингах, корпораціях, у системі Міністерства фінансів України, у митній службі, підрозділах МВС з боротьби з економічними злочинами, аудиторських, консалтингових фірмах, інвестиційних та комерційних компаніях.

Випускники, підготовлені за даною спеціальністю, можуть займати посади керівників та їх заступників, управлінців підприємств і організацій всіх форм власності, а також управлінь, відділів і служб з комплексного розвитку регіонів обласних і районних держадміністрацій та територіальних (регіональних) органів виконавчої влади, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів, центрів та інших організацій.

Перспективним напрямом для менеджерів-управлінців є проектне управління. В наш час управління проектами – один з найефективніших методів динамічного розвитку підприємств та організацій будь-якої форми власності.

Ефективній самореалізації менеджера сприятиме залучення до туристичного або готельного бізнесу.

Туристичні послуги сьогодні — сфера бізнесу, що проходить стадію бурхливого розвитку. Вона потребує якісної підготовки для роботи в умовах, що постійно змінюються. Готельна індустрія також потребує кваліфікованих кадрів. Менеджер готельного бізнесу повинен мати комунікативні навички, вміти оперативно приймати безпомилкові рішення, оскільки помилка безграмотного спеціаліста ставить під загрозу не тільки прибутки, але й, що набагато гірше, репутацію організації в цілому.

Широкі можливості пропонує сфера бізнесу менеджерам з продажів: отримані знання дозволять їм проводити дослідження та організовувати діяльність з просування товарів та послуг на ринку. Знання, отримані в процесі навчання, нададуть випускникам можливість самостійно займатися господарською діяльністю та досягти успіхів у приватному підприємництві.

Перелік спеціальних дисциплін, що викладаються студентам-менеджерам:

 • Основи менеджменту
 • Теорія і практика прийняття управлінських рішень
 • Управління персоналом
 • Теорія організацій
 • Організація праці менеджера
 • Економічна теорія
 • Операційний менеджмент
 • Фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Організаційна культура
 • Етика ділового спілкування
 • Міжнародні економічні відносини
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Маркетинг
 • Господарське право
 • Економіка підприємств
 • Інформаційні технології управління
 • Логістика
 • Стратегічний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Антикризове управління
 • Управління якістю
 • Конфліктологія
 • Звітність підприємств
 • Бухгалтерський управлінський облік
 • Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності
 • Статистика

Викладання здійснюється на основі найсучасніших методів навчання, основним з яких є навчання за методом конкретних управлінських ситуацій, взятих із практики. Більшість конкретних ситуацій не мають «єдиного» правильного рішення. Тому студенти вчаться брати відповідальність на себе, обґрунтовувати і відстоювати свої дії. Метод конкретних ситуацій вимагає осягнути предмет діями, заставляє усвідомити, що для прийняття рішень в реальних умовах немає готових відповідей.

Освітньо-професійні програми нашого вузу з менеджменту є адаптованими з навчальних програм провідних університетів країни та світу.

ua ru en